برنامه آموزشی درس مبانی(مطالعات) محیطی- اکولوژی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری گروه شهرسازی

Course  Out line

Environmental Studies - Urban Ecology

 

.   نام درس:              مبانی(مطالعات) محیطی- اکولوژی شهری

.  تعداد واحد :           2 واحد نظری

.  دوره :                    کارشناسی ارشد شهرسازی

.   زمان :                   سال تحصیلی 89 - 88

.  نوع درس:              اصلی- تخصصی مشترک گرایش های برنامه ریزی شهری و طراحی شهری

.  اهداف درس :         شناخت شاخص ها و مفاهیم توسعه پایدار و اکولوژی به منظور تحلیل تعادل 

                                و  اختلال در  کیفیت محیط  مصنوع و طبیعی شهری و منطقه ای           

.  شیوه ارزشیابی :   امتحان کتبی پایان ترم (14 نمره)- فعالیتهای کلاسی (2 نمره)- پروژه تحقیقی (4                                نمره)

.  مدرس :                  پویان شهابیان     pshahabian@yahoo.com

 

سر فصل مطالب :

                      .  شرح کلی اهداف، محتوای درس و سیستم آموزش و ارزشیابی

                      .  تعریف محیط- انواع محیط- محیط زیست

                      .  تاریخچه فعالیتهای مهم جهانی در راستای توجه به محیط زیست(شهری)

                      .  چالش های نوزای شهرسازی در بخش محیط زیست در سطوح جهانی، منطقه ای، 

                          ملی و  محلی با تاکید بر گرمایش زمین و راهکارهای مقابله با این چالش  

                      .  اکولوژی- اکو سیستم- اکولوژی شهری- عوامل دخیل در تعادل و اختلال اکولوژی شهر

                      .  مفهوم توسعه- توسعه پایدار- عوامل دخیل در توسعه پایدار- مدل ادراکی و مفهومی

                          توسعه پایدار

                      .  مفهوم سلامت – شاخص های محیطی سلامت - شهر سالم- کودک ، محيط و شهر

                      .  انواع انرژی- ارتباط انرژی، اکولوژی و محیط زیست

                      .  کیفیت محیط- انواع آلودگی های محیطی

                      .  بررسی دستورالعملهای جهانی و محلی در راستای ارتقاء جایگاه محیط زیست

                         در طرحهای شهری و منطقه ای (دستور کار21 ، پیمان کیوتو و ...)

                      .  فضای سبز- انواع پوشش گیاهی و تاثیر آن در کیفیت محیط

                      .  راهکارهای ارتقاء کیفیت محیط شهری و توسعه پایدار در سطوح شهر، محله، واحد

                         همسایگی و ساختمان

                      .  بررسی برخی راهبردهای توسعه پایدار در کنترل نحوه گسترش شهر در محیط طبیعی

                      .  بررسی ارتباط حوزه های مختلف سیاستگذاری برنامه ریزی شهری و مسائل محیطی

                        و  اجتماعی شهر بر سلامت عمومی

                      .   روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه شهری و منطقه ای

                      .  جایگاه محیط زیست در نظریه ها و تئوری های نوین شهرسازی

                         ( New Urbanism – Smart growth , … )

                      .  جمع بندی و تحلیل نهایی مطالب- بررسی نهایی فعالیتهای پژوهشی و عملی

                         دانشجویان 

 

منابع مرتبط :

-   استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری امریکا- مدیریت زیست محیطی ( 1387 )، ترجمه ماه فرید منصوریان و نیلوفر نامدار

    قشقایی، کمیته پژوهش توسعه شهری جامعه مهندسان مشاور ایران

-   اسمیت، کیت(1382)، مخاطرات محیطی، ترجمه ابراهیم مقیمی و شاپور گودرزی نژاد، انتشارات سمت

 -   بهرام سلطانی، کامبیز(1371)، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی: جلد ششم: محیط زیست، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

-   پاک، سدریک( 1383)، شهرهای پایدار در کشورهای در حال توسعه، ترجمه ناصر محرم نژاد، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و   معماری

-   راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط زیست(1386)، ترجمه هنریک مجنونیان و دیگران، سازمان حفاظت محیط زیست

-   سازمان حفاظت محیط زیست( دفتر محیط زیست انسانی) (1371)، ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و مراکز خدماتی، تهران

-   سازمان حفاظت محیط زیست( دفتر حقوقی امور مجلس) (1376)، مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، تهران

-   شهابیان، پویان(1382)، فرصتی برای توسعه و حفاظت، ماهنامه ساخت و ساز

-   شهابیان، پویان(1383)، بررسی تطبیقی اهداف برنامه سوم با دستور العمل 21، مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی دو سالانه محیط

    زیست ایران

-   شهابیان، پویان(1383)، سلامتی و توسعه پایدار، فصلنامه شهرساز، جامعه مهندسان شهرساز ایران، شماره3

-   شهابیان، پویان(1385)، بررسی اجمالی پتانسیل های فضاهای سبز شهرها، همایش محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه تهران

-   شهابیان، پویان(1386)، پیمان کیوتو و توافق نامه بن، نشریه بن، انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، شماره 70

-   مولدان، بدریچ و بیلهارز، سوزان(1381)، شاخص های توسعه پایدار، ترجمه نشاط حداد تهرانی و ناصر محرم نژاد، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، تهران

-   نصیری، حسین(1384)، توسعه و توسعه پایدار، چشم انداز جهان سوم، سازمان حفاظت محیط زیست

-   ویلر، اس. ام و تی. بتیلی( 1384)، نوستارهایی درباره توسعه شهری پایدار، ترجمه کیانوش ذاکر حقیقی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

-   Baltic region healthy office(2003), Health and sustainable Human development, WHO

-   Farr, Douglas (2008), Sustainable Urbanism- Urban Design with Nature, john Wiley & Sons,

    Inc, USA

-   Friedman, Avi (2007), Sustainable Residental Development- planning and Design for Green

    Neighborhoods, Mc Graw Hill, USA

-   Marshal, Tim (2004), Transforming Barcelona, Routledge, London, UK

-   Phillips, Rhonda & Robert H. Pittman (2009), an Introduction to Community Development,

    Routledge, USA

-   Phillips, Chiristine (2003), Sustainable place, Wiley- Academy, London, UK

-   Thompson, Catharine Word and Penny Travlou (2007), Open Space, People Space, Taylor &

    Francis, grp, USA

-   World Health Organization (1997), City Planning for Health and Sustainable Development

-   Zele, Pedra (2003), Local Agenda 21, Locally in Western Australia: City of Cockburn Case

    Study, WA Sustainability case studies, Australia

 

+ نوشته شده توسط پویان شهابیان در سه شنبه دوازدهم آبان 1388 و ساعت 21:49 |


Powered By
BLOGFA.COM


http://blogers.ir >وبلاگ- http://blogers.ir/cod/clocks/1/" >ساعت فلش